Byakistan      
Arkivsystem Dikesrensning Fiskebastuar Gäddbäck
GDPR Juridik Kartor Minkar
Naturreservat Ödekyrkogården Öllerskatavägen Protokoll
Rössgrundbryggan Stora Fjäderägg Kaj    

 
Medlemssidor för Holmön Byamäns samfällighetsförening. Allt material här som protokoll, skrivelser, utredningar, fotografier med mera endast för medlemmarnas interna bruk. Får inte spridas.

Medlemsbrev 2020-04-08

Den 1 april 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten (FHM) om Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som gäller till 31 december 2020. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att skjuta upp föreningens ordinarie årsstämma, som var planerad att äga rum den 12 juli, tills FHM ger nya besked. Samtliga styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer och valberedningen är beredda att stanna kvar tills ny föreningsstämma kan hållas.

Underlag kommer naturligtvis ändå att skickas ut i god tid som om årsstämman kan hållas under juli månad, och i så fall i Slakthuset som bedöms vara den lämpligaste lokalen ur smittskyddssynpunkt. Styrelsen har övervägt att genomföra årsstämman digitalt men bedömt att detta praktiskt inte är genomförbart. Möjligen kan stämman genomföras via e-post där medlemmarna tar ställning till de viktigaste punkterna som val av styrelse, ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, godkännande av den ekonomiska redovisningen, verksamhetsplan osv men även detta blir komplicerat.

Vi har också inhämtat synpunkter från lantmätaren Tommy Österberg som samfälligheten tidigare anlitat. Här är hans synpunkter.

Om medlemmarna kan godkänna styrelsens beslut kommer alltså årsstämman 2020 att flyttas fram till lämplig ny tidpunkt, eventuellt till sommaren 2021. Vi är tacksamma för alla synpunkter!

Medlemsbrev 2020-03-10

På sidan om ny kaj på Fjäderägg finns de senaste uppgifterna om byggnationen av ny kaj. Den glada nyheten är att Dispenser beviljats för strandskydd och vattenverksamhet. Den tråkiga är Försening av tekniska skäl. Remiss från Umeå kommun Byggnadsnämnden har vi beslutat att tillstyrka. Har ni synpunkter på bygget så meddela dessa till styrelsen så snart som möjligt.

Vi har också beslutat att grusa en vändplan utanför Ödekyrkogården så att transporter med bil underlättas. Detta som ett tillägg till nuvarande underhållsplan som till det mesta är genomförd.

Övrigt som är viktigt att vi bevakar är kommande inspektion enligt Regeringsbeslut tillsammans med Trafikverket gällande underhåll i samband med överlämnandet av ansvaret för kajen i Gäddbäck.

Vi har vid flera tillfällen tillskrivit TRV och det dåliga vägunderhållet men Holmön får stå tillbaka. Skador på fordon eller person rapporteras via Denna sida.

Upprustningen av Samfällighetens fiskebastu på Gaddbådan sker under 2020 bland annat med en gemensam arbetsdag för målning. Vi har fått bidrag från många håll för detta.

Sist men inte minst gäller det slutbesiktning av Dikesrensningen. Samtliga delsträckor är rensade, fakturerade och betalade. Visst material ligger kvar men det kommer att transporteras bort. Vi är tacksamma för synpunkter på dikesrensningen.

Årsstämma blir söndag 12 juli på eftermiddagen preliminärt - men lokalfrågan är ännu inte helt löst.

Julbrev 2019

Mycket har hänt i Samfälligheten under hösten som vi vill informera om, bland annat ett byggnadsvårdsbidrag till Gaddbastun vi fått av Kungen.

Medlemsbrev 2019-07-07

Eftersom det finns viss osäkerhet kring hur röstning ska ske i föreningen, särskilt när det gäller mer komplicerade ägarförhållanden och begreppen ombud och företrädare, så har vi tillfrågat Lantmäteriet i Umeå och lantmätaren Tommy Österberg, tidigare adjungerad professor i fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola, för en utredning om lagstiftning och rättspraxis i frågan.

Svaret är anmärkningsvärt och ändrar sättet vi röstar på redan på kommande årsstämma den 14 juli. Sätt dig noga in i röstningsfrågorna och bedöm hur detta påverkar dig. Särskilt medlemmar som är delägare i flera fastigheter, så kallade samäganderättskretsar, berörs!

Medlemsbrev 2019-07-03

Arbetet med en underhålls- och förnyelseplan har påbörjats. Det gäller till exempel underhåll av vägar, fiskebastuar och slyröjning.

________________

________________

Adress
Holmön Byamäns samfällighetsförening
c/o Jenny Johansson, sekr
Allén 5A
941 51 PITEÅ

Organisationsnummer
716415-5058

PlusGiro
53 96 39-5

Styrelse
Sven Nordblad (ordf) 070-5955174, sven.nordblad@gmail.com
Gustav Edlund (v ordf) 072-4482823, gustav.ingemar@gmail.com
Jenny Johansson (sekr) 070-2969885, skatan1974@hotmail.com
Olle Nygren (kassör) 070-6636706, olle.nygren@holmon.com
Walter Holmberg (ledamot)
Kurt Edlund (suppleant)
Åsa Engman (suppleant)
Thorbjörn Lindberg (suppleant)
Stefan Karlsson (suppleant)

Revisorer
Maria Hedblom (ord)
Thomas Åhs (ord)
Emma Janzén Forsgren (ers)

Valberedning
Göran Sjöberg
Bengt Krisandersson